hatyai coffee biker team ทริปไปจิบกาแฟ เขาชัยสน พัทลุง

www.hatyaicoffeebiker.com ทริปจิปกาแฟเช้า ร้านกาแฟสดบ้านต้นไม้ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เพื่อรอรับน้องบอย วลัยลักษณ์กลับหาดใหญ่ 22 ส.ค. 53