ยามาฮ่าแจกโชคแคมเปญ“อะไหล่แท้ แจกจริง ปี 6” ครั้งที่ 3

 

คุณวัชรินทร์ หนูประสิทธิ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายอะไหล่ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด นำทีมจับรางวัลมอบโชคครั้งที่ 3 “อะไหล่แท้ แจกจริง ปี 6” ให้ร้านซ่อมอิสระทั่วประเทศที่ส่งชิ้นส่วนมาลุ้นรางวัล เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา
 


        โดยมี ร้อยตำรวจโท จักรกฤษ พุชพงษ์ รองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง จ.ราชบุรี มาเป็นสักขีพยาน

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่นี่

รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารุ่น QBIX จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 53,500 บาท
 
1 เกาทง แซ่ฮ้อ ชลบุรี

รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารุ่น FINN จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 44,500 บาท
 
1 กล้าหาญ พัดยนต์ สิงห์บุรี

รางวัลที่ 3 เสื้อ YAMAHA RACING TEAM จำนวน 150 รางวัล มูลค่า 800 บาท (จัดส่งทางไปรษณีย์ไทย(EMS)
 
1 สุรินทร์ หีตฉิม กระบี่
2 สมชัย ชูทอง กระบี่
3 เจษฎา มาสินธุ์สิริ กระบี่
4 สุริยา สิทธิเวช กระบี่
5 ประภาพ เอกธรรมกิจ กรุงเทพฯ
6 คัทรินธร แตงเจริญ กรุงเทพฯ
7 ธงชัย เชิงสุขศิริกุล กรุงเทพฯ
8 ดุสิต บวรภิษัช กรุงเทพฯ
9 ชูชัย เทวาดิเทพ กรุงเทพฯ
10 สุรศักดิ์ จงรุจิโรจน์ชัย กาญจนบุรี
11 วิสูตร เมืองมนต์ กาญจนบุรี
12 วิเวก โชคสมอทอง กาญจนบุรี
13 รัชณีนัน ล้วนเนตรเงิน กาญจนบุรี
14 สุรพงษ์ ตั้งการุณจิต กาญจนบุรี
15 กฤติภรณ์ คล้ายเข็ม กาญจนบุรี
16 อภัย มณีประสาท กาญจนบุรี
17 ทวีชัย ว่องวรพรรณ กาญจนบุรี
18 สมชาย แสงใสแก้ว กาฬสินธุ์
19 สุเมธ หอมไกล จันทบุรี
20 สมใจ แซ่หั่น ฉะเชิงเทรา
21 ปราโมทย์ เมืองไทย ชลบุรี
22 สิทธิพล โต๊ะชัยบุญ ชลบุรี
23 กฤชยานีย์ ธนฉัตรชัยวงศ์ ชลบุรี
24 อติกานต์ สำลีแก้ว ชลบุรี
25 ทองกาย มูลมณี เชียงราย
26 วิลาสินี อุดมฤกษ์สกุล เชียงราย
27 เรืองศักดิ์ วงศ์ไชย เชียงราย
28 บุญเรือง บุญเจริญ เชียงราย
29 สุวภัทร ลิขิตปริญญา เชียงใหม่
30 พิฑนา จันทร์ศรี เชียงใหม่
31 อมรรัตน์ สุภา เชียงใหม่
32 สายันต์ เฟื่องขจรจินดา เชียงใหม่
33 ธัญสิทธิ์ อัครสุวิบูลย์ ตรัง
34 มนต์ตรี นกงาม นครปฐม
35 จิณณกานต์ รอดหลง นครปฐม
36 สุวัฒน์ พรพรหมมาตร นครปฐม
37 วิเศษ แสนคำ นครพนม
38 รังสรรค์ บัวสาย นครพนม
39 ดำรง อัครปรีดี นครราชสีมา
40 รชต ภูมิชัยโยธิน นครราชสีมา
41 ธราพงษ์ สายสูงเนิน นครราชสีมา
42 สมจิตร คูคำ นครราชสีมา
43 เอกชัย ทองตะคุ นครราชสีมา
44 ลีละวัตน์ บุญบุตรท้าว นครราชสีมา
45 เฉลียว รักกลาง นครราชสีมา
46 อรุณรัตน์ มหิศยา นครราชสีมา
47 ภัสกมล อุปพงษ์ นครราชสีมา
48 ศิริพร ศิวิลัย นครราชสีมา
49 สมภพ สุบงกช นครราชสีมา
50 พิเชฐ ประดังค่าย นครราชสีมา
51 กัญจน์ จันคำพัน นครราชสีมา
52 วรวุฒิ ท่อนงูเหลือม นครราชสีมา
53 อำนวย นัดกระโทก นครราชสีมา
54 วชิรวิทย์ ทองยา นครราชสีมา
55 พาเพลิน สมหวัง นครราชสีมา
56 ประชา กระเวนกิจ นครราชสีมา
57 วิชัย วรรณมหินทร์ นครราชสีมา
58 มนตรี ปทุมญาณทิพย์ นครราชสีมา
59 เพ็ญญารัตน์ มหัศยา นครราชสีมา
60 ขวัญชนก ตะพานขาด นครราชสีมา
61 นปภา เกษตรเวทิน นครราชสีมา
62 ประจักร บางขุนทด นครราชสีมา
63 กิตติชัย สังคะโห นครราชสีมา
64 สุระศักดิ์ พร้อมสันเทียะ นครราชสีมา
65 เอนก ปราบงูเหลือม นครราชสีมา
66 อภิวัฒน์ ชูสิทธิ์ นครศรีธรรมราช
67 จิรศักดิ์ ไตยธรทรัพย์มณี นครศรีธรรมราช
68 พงศ์ศักดิ์ บุญมา นครศรีธรรมราช
69 จันทนา ศุภะรัชฏเดช นครสวรรค์
70 นงเยาว์ อำพล นครสวรรค์
71 อรญา กล่ำบุร์ นครสวรรค์
72 วิภาดา ยอดปั้น นครสวรรค์
73 นาตยา อิ่มหนำ นครสวรรค์
74 นงค์นุช ประสงค์สร้าง นครสวรรค์
75 ชวิศ ลีลวัฒนพานิช นครสวรรค์
76 อรอุมา โพธิ์พิทักษ์ นครสวรรค์
77 พิสิษฐ์ สุภาพ บุรีรัมย์
78 อดิเรก ตุ้มไธสง บุรีรัมย์
79 สุรสิห์ เทียมศํกดิ์ บุรีรัมย์
80 ถนอม กิจชระโยธิน ประจวบคีรีขันธ์
81 สุนีย์ เต้าชุน ประจวบคีรีขันธ์
82 ธัญญพัทธ์ วุฒิโชติธนวัฒน์ ประจวบคีรีขันธ์
83 สัมฤทธิ์ เจริญรุจิโรจน์ ประจวบคีรีขันธ์
84 สวรส ชูช่วย ประจวบคีรีขันธ์
85 พรพิมล ปานบุญทอง ปัตตานี
86 จันทร์เพ็ญ มงคล พะเยา
87 วัชเรศวร์ หอมรื่น พังงา
88 นิรุจน์ คงเจริญสุข พิษณุโลก
89 สุวิชญา มีสอาด พิษณุโลก
90 ไพบูลย์ ธีรพงศ์ พิษณุโลก
91 สยาม จัตุรภัทร์ พิษณุโลก
92 ณภัทร สุขสำราญ เพชรบุรี
93 ถวิล มะกง เพชรบุรี
94 สุพจน์ บุญเพ็ง เพชรบุรี
95 ประหยัด โพธิ์งาม เพชรบุรี
96 อมรรัตน์ กอสวัสดิพัฒน์ เพชรบุรี
97 รุ่ง สังเพชร เพชรบุรี
98 สุนิษา วัฒนวิไลกุล เพชรบุรี
99 ธนะชัย ศรีสุทธิสัมพันธ์ เพชรบูรณ์
100 พันศักดิ์ คงวรเวชกุล มหาสารคาม
101 สุวนันท์ เลิศสุชาตวนิช ราชบุรี
102 สมชาติ อัมพร ลพบุรี
103 ชูชาติ ธาตรีโรจน์ ลพบุรี
104 สุวรรณ์ สุริวงษ์ ลพบุรี
105 วีรชัย กิตติวรพันธ์กุล ลำปาง
106 ณัฐธิดา หิมานนท์ เลย
107 ประคอง ไชยภักดี ศรีสะเกษ
108 สมปอง มิ่งขวัญ ศรีสะเกษ
109 สุรศักดิ์ อภิวันท์ลือชา สกลนคร
110 ดำรงค์ชัย แซ่เล้า สงขลา
111 อาณัฐ อนันต์สินชัย สมุทรปราการ
112 อนิวัตติ์ ศรีสวัสดิ์ สมุทรสาคร
113 สัณท์ชัย กิจนพศรี สมุทรสาคร
114 สุพรรนี เลิศสาครประเสริฐ สมุทรสาคร
115 ประสิทธิ์ เตโช สระบุรี
116 ศุภษร คันศร สระบุรี
117 สามารถ หินกอง สระบุรี
118 สุทธดา วิเศษพันธุรังษี สิงห์บุรี
119 ดนัย ชิตสกุล สิงห์บุรี
120 กฤษฎา คงทรัพย์ สุโขทัย
121 มงคล ไทยลี่ สุโขทัย
122 วรสิทธิ์ ปราสัย สุโขทัย
123 สว่าง บู่สี สุโขทัย
124 ณัฎฐ์ดนัย สืบประเสริฐกุล สุพรรณบุรี
125 คำรณ ชัยสุวานิชย์ สุพรรณบุรี
126 วิจิตต คงจรัลศรี สุพรรณบุรี
127 ถนอมศักดิ์ รุ่งแจ้ง สุพรรณบุรี
128 ประนอม รัตนแสงจำรัส สุราษฎร์ธานี
129 ณิชาภา สมทิพย์ สุราษฎร์ธานี
130 จินตนา คชโสภณ สุราษฎร์ธานี
131 สุนิสา นิลรัตน์ สุรินทร์
132 สงวนศักดิ์ นวลทอง อ่างทอง
133 ชัยศักดิ์ กำหนดแน่ อุดรธานี
134 พะนม หัสรินทร์ อุดรธานี
135 พรพิพัฒน์ จันทร อุตรดิตถ์
136 มงคล กลิ่นอุดม อุตรดิตถ์
137 ณิชาภา เสนชัย อุทัยธานี
138 คุณาสิน กสิกิจ อุทัยธานี
139 สุรชัย เยาวบุตร อุบลราชธานี
140 จิราภรณ์ แก้วมณี อุบลราชธานี
141 มะณีวรรณ จันทร์แก้ว อุบลราชธานี
142 อุทิศ หอมบุญ อุบลราชธานี
143 เพียงใจ สีงาม อุบลราชธานี
144 กาญจนา ไพกะเพศ อุบลราชธานี
145 ภราดร มาตรศักดา อุบลราชธานี
146 วิรัตน์ ฝายบึงแก้ว อุบลราชธานี
147 พิจิตร พิญญพงษ์ อุบลราชธานี
148 ธัญพัฒน์ คำแดง อุบลราชธานี
149 นัทพล มาคูณตน อุบลราชธานี
150 สมพงษ์ บุณเสริม อุบลราชธานี