เมื่อกรมสรรพสามิตเปิดโอกาสให้เสียภาษี | จดทะเบียน,กฏหมาย,สรรพสามิต

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง  การชำระภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์     ด้วยปัจจุบันปรากฏว่ามีการประกอบรถจักรยานยนต์ขึ้นจากชิ้นส่วนอุปกรณ์นำเข้าเป็นจำนวนมาก  ซึ่งรถจักรยานยนต์เป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต  ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตประเภทที่ 08.90 ในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  ท้ายพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. 2527  ผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์ดังกล่าวบางส่วนไม่รู้ว่าต้องเสียภาษี  หรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน  ย่อมมีความผิดฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษี   ไม่ครบถ้วน  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองถึงสิบเท่าของค่าภาษี

     ดังนั้น  กรมสรรพสามิตจึงมีหนังสือด่วนที่สุดให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 แจ้งประชาสัมพันธ์ว่าหากท่านมีภูมิลำเนาอยู่ภายในฝั่งธนบุรีทั้งหมด        (เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตหนองแขม เขตบางแค เขตภาษีเจริญ เขตบางบอน เขตบางขุนเทียน เขตจอมทอง  เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ  เขตบางพลัด  เขตบางกอกน้อย  เขตบางกอกใหญ่   เขตคลองสาน  เขตธนบุรี)  และมีรถจักรยานยนต์ที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนอุปกรณ์นำเข้าไว้ในครอบครอง  ขอให้ตรวจสอบว่าได้มีการชำระภาษีสรรพสามิตไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือไม่     หากยังไม่ได้ชำระภาษีสรรพสามิตอย่างถูกต้องครบถ้วนขอให้ติดต่อชำระภาษีสรรพสามิต ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1  กรมสรรพสามิต  ถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  ภายในวันศุกร์ที่  25 กันยายน  2552  หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว  กรมสรรพสามิต   จะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไป

     อนึ่ง  กรณีมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1  โทรศัพท์หมายเลข 0 2668 6413  โทรสาร  0 2668 6414  E-mail : Krungtep1@mail.excise.go.th


 
 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
 สิงหาคม  2552


การชำระภาษี รถจักรยานยนต์ - รถยนต์

การจัดเก็บภาษีตามพิกัดอัตราภาษี ประเภท 08.90
1. รถจักรยานยนต์
(1) ชนิดเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ตามมูลค่าร้อยละ 5
(2) ชนิดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ตามมูลค่าร้อยละ 3
ลักษณะสินค้าที่ผลิตหรือประกอบ เช่น สินค้ารถจักรยานยนต์ ชนิดเครื่องยนต์ 2 หรือ 4 จังหวะ

ผู้ผลิตหรือประกอบรถจักรยานยนต์มีความประสงค์ยื่นชำระภาษีเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 เรื่อง ขอชำระภาษีรถจักรยานยนต์
2. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าแฟรมรถจักรยานยนต์
3. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าแรงประกอบรถจักรยานยนต์
4. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าทำสี กรณีเปลี่ยนสีหรือทำสีใหม่
5. สำเนาใบเสร็จค่าเครื่องยนต์
6. ลอกลายหมายเลขเครื่อง หมายเลขแฟรม
7. เอกสารในการนำเข้า เช่น ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร ใบขนสิ้นค้าขาเข้า ใบ INVOICE
8. รูปถ่ายรถจักรยานยนต์ ประมาณ 2 รูป
9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
10. หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน)

2. การจัดเก็บภาษีตามพิกัดอัตราภาษี ประเภท 05.01 - รถยนต์นั่ง รถยนต์กระบะดัดแปลง หมายถึง รถยนต์นั่งที่ผลิตมาจากรถยนต์กระบะหรือที่ผลิตมาจากแชสซีส์ และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะหรือดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ โดยรถยนต์มีรูปแบบ ขนาด และคุณลักษณะครบถ้วนตามประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2547
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศดังกล่าว หรือในเว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th

ผู้ดัดแปลงรถยนต์ยื่นขอชำระภาษีโดยเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. ทำหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่   กรุงเทพมหานคร 1 เรื่อง  ขอชำระภาษีรถยนต์ดัดแปลง
2. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าดัดแปลงรถยนต์
3. ลอกลายหมายเลขเครื่อง หมายเลขแชสซีส์
4. สำเนาคู่มือจดทะเบียนทุกหน้าที่มีรายการ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
6. หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน)
7. รูปถ่ายรถยนต์ จำนวน 3 รูป ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านใน
8. แบบภ.ษ. 01-12 ประเภท 05.01 05.02
9. แบบภ.ษ.01-12 ข
10. แบบภ.ษ. 01-12 ค   เครื่องปรับอากาศติดตั้งในรถยนต์ ประเภท 03.01

ผู้ดัดแปลงรถยนต์ยื่นขอชำระภาษีโดยเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. ทำหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่   กรุงเทพมหานคร 1 เรื่อง  ขอชำระภาษีรถยนต์ดัดแปลง
2. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าดัดแปลงรถยนต์
3. ลอกลายหมายเลขเครื่อง หมายเลขแชสซีส์
4. สำเนาคู่มือจดทะเบียนทุกหน้าที่มีรายการ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
6. หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน)
7. รูปถ่ายรถยนต์ จำนวน 3 รูป ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านใน
8. แบบภ.ษ. 01-12 ประเภท 05.01 05.02
9. แบบภ.ษ.01-12 ข
10. แบบภ.ษ. 01-12 ค   เครื่องปรับอากาศติดตั้งในรถยนต์ ประเภท 03.01

3. รถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีสรรพสามิต เช่น
1. ประกอบรถยนต์จากชิ้นส่วนอุปกรณ์เก่านำเข้าจากต่างประเทศ
2. นำรถยนต์รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งเกิน 12 ที่นั่ง มาทำเป็นรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง และการนำรถยนต์กระบะบรรทุก มาทำการเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนจาก 2 ล้อ เป็นขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็นต้น

ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบรถยนต์ที่มิใช่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนสรรพสามิตยื่นขอชำระภาษีโดยเตรียมเอกสารดังนี้
1. ทำหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่   กรุงเทพมหานคร 1 เรื่อง  ขอชำระภาษีรถยนต์ ที่ประกอบจาชิ้นส่วนเก่านำเข้า
2. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าตัวรถยนต์ หรือ BODY
3. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าหัวเก๋ง
4. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าแรงประกอบรถยนต์
5. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าทำสี (กรณีเปลี่ยนสีหรือทำสีใหม่)
6. สำเนาใบเสร็จค่าเครื่องยนต์
7. ใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ค่าเหล็ก ค่าน๊อต
8. ลอกลายหมายเลขเครื่อง หมายเลขแชสซีส์
9. เอกสารในการนำเข้า เช่น ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร ใบขนสิ้นค้าขาเข้า ใบ INVOICE
10. รูปถ่ายรถยนต์ ประมาณ 3 รูป ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านใน
11. สำเนาคู่มือจดทะเบียนทุกหน้าที่มีรายการ
12. หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน)
13. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ


เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

• สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
โทร. 02 - 6686413  FAX : 02 – 6686414

หรือทาง E-mail : Krungtep1@mail.excise.go.th

ทางจดหมาย
สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1           
กรมสรรพสามิต  1488  ถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300 

Yamaha New Model