ใช้ ม.44 สั่งห้ามต่อภาษี หากไม่จ่ายค่าปรับ เจอฟ้องศาลอีก ส่วนคนขับและผู้โดยสารรถยนต์ต้องคาดเข็มขัด |

วันที่ 21 มีนาคม 2560 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก โดยมีเนื้อหาระบุว่า ปัจจุบันมีผู้ขับขี่รถหรือเจ้าของรถที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกจำนวนมาก

โดยมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงและเพิกเฉยต่อการบังคับใช้ทางกฎหมาย ซ้ำยังมีการกระทำความผิดดังกล่าวซ้ำอีกซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน จึงจำเป็นต้องปรับปรุงกลไกและกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย  โดยเนื้อหาสำคัญ ดังนี้

 


 

ที่มา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา